VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Tyto stránky vlastní, provozuje a udržuje společnost Kimberly-Clark Corporation jménem skupiny společností Kimberly-Clark (dále jen „Kimberly-Clark“ nebo „my“). Tyto stránky, název domény a veškerý zdrojový kód a prvky vnímatelné na jakémkoli médiu, mimo jiné včetně textu, obrázků a zvuku, jsou chráněny právy duševního vlastnictví společnosti Kimberly-Clark.

Kontaktovat nás můžete kliknutím sem, nebo můžete zavolat NA BEZPLATNOU ZÁKAZNICKOU LINKU NA ČÍSLO +420 226 214 001.

Používáním našich stránek souhlasíte s těmito podmínkami

Používáním našich stránek potvrzujete, že přijímáte tyto podmínky používání, a souhlasíte s tím, že je budete dodržovat.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte naše stránky používat.

Doporučujeme vám, abyste si kopii těchto podmínek vytiskli pro budoucí potřebu.

Mohou se na vás vztahovat i další naše podmínky

Tyto podmínky použití odkazují na následující doplňující podmínky, které se vztahují i na vaše používání stránek:

Naše zásady ochrany osobních údajů a zásady o souborech cookie, které stanoví podmínky, na základě kterých zpracováváme osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete. Používáním našich stránek souhlasíte s takovým zpracováním a potvrzujete, že všechny údaje, které jste poskytli, jsou správné. Naše zásady o souborech cookie uvádějí informace o cookies používaných na našich stránkách. Naše podmínky přijatelného používání, které stanoví povolená použití a zakázaná použití našich stránek. Pokud používáte naše stránky, musíte dodržovat tyto podmínky přijatelného používání.

Tyto podmínky můžeme měnit

Tyto podmínky čas od času upravujeme. Pokaždé, když budete chtít naše stránky použít, zkontrolujte prosím tyto podmínky, abyste se ujistili, že rozumíte podmínkám, které jsou momentálně platné. [Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány dne 20.5.2018.

Naše stránky můžeme měnit

Čas od času můžeme naše stránky aktualizovat a měnit, aby odrážely změny našich produktů, potřeby našich uživatelů a naše obchodní priority. Pokusíme se vás o významných změnách včas informovat.

Naše stránky můžeme pozastavit nebo zrušit

Naše stránky jsou k dispozici bezplatně.

Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich bude vždy k dispozici nebo nebude přerušen. Můžeme pozastavit nebo zrušit nebo omezit dostupnost celých našich stránek nebo jejich části, a to z obchodních a provozních důvodů. Pokusíme se vás o jakémkoli pozastavení nebo zrušení včas informovat.

Nesete odpovědnost za to, že si všechny osoby, které přistupují k našim stránkám prostřednictvím vašeho internetového připojení, budou vědomy těchto podmínek používání a dalších platných podmínek a že je budou dodržovat.

Údaje ke svému účtu musíte uchovávat v bezpečí

Pokud jste si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolili nebo vám byl přidělen identifikační kód uživatele, heslo nebo jakákoli jiná informace, musíte tyto informace považovat za důvěrné. Nesmíte je sdělit žádné třetí straně.

Máme právo kdykoli zablokovat jakýkoli identifikační kód uživatele nebo heslo, ať už jste si je zvolili vy, nebo vám byly přiděleny, pokud jste podle našeho odůvodněného názoru nesplnili některá ustanovení těchto podmínek.

Pokud víte nebo máte podezření, že někdo jiný než vy zná váš identifikační kód uživatele nebo heslo, musíte nás o tom neprodleně informovat na adrese společnosti nebo zatelefonovat NA NAŠI BEZPLATNOU ZÁKAZNICKOU LINKU NA ČÍSLO +420 226 214 001.

Jak smíte používat materiály na našich stránkách

Jsme vlastníkem nebo držitelem licence na všechna práva duševního vlastnictví na našich stránkách a v materiálech, které jsou na nich zveřejněny. Tato díla jsou chráněna autorskými zákony a úmluvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Můžete si vytisknout jednu kopii a stahovat si úryvky ze všech stránek na našich webových stránkách, a to pro vaše osobní nekomerční použití. Rovněž můžete upozornit jiné osoby v rámci vaší rodiny nebo přátel na obsah, který je na našich stránkách zveřejněný.

Nesmíte žádným způsobem upravovat fyzické nebo digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste vytiskli nebo stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, videa nebo zvukové sekvence ani libovolnou grafiku odděleně od doprovodného textu.

Vždy musí být uvedeno, že jsme my (nebo jiný identifikovaný přispěvatel) autory obsahu na našich stránkách.

Žádnou část obsahu na našich stránkách nesmíte používat pro komerční účely, aniž byste od nás nebo od našich poskytovatelů licence získali licenci.

Pokud si vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete kteroukoli část našeho webu v rozporu s těmito podmínkami používání, vaše právo na používání našich stránek okamžitě zaniká a musíte na naši žádost vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů, které jste vytvořili.

V jiných než výše uvedených případech nesmíte kopírovat, reprodukovat, publikovat, vkládat, odesílat, nahrávat, přenášet nebo upravovat jakoukoli část této stránky.

Nespoléhejte se na informace na těchto stránkách

Obsah na našich stránkách je určen pouze pro všeobecnou informaci, vzdělávání, zábavu a komunikaci. Nemá se jednat o rady, na které byste se měli spoléhat. Před tím, než budete jednat nebo se zdržíte jakéhokoli jednání na základě obsahu na našich stránkách, se musíte poradit s odborníkem nebo specialistou.

Přestože vyvíjíme přiměřené úsilí o aktualizaci informací na našich stránkách, neposkytujeme žádná prohlášení, záruky ani garanci, že obsah na našich stránkách je přesný, spolehlivý, úplný nebo aktuální a že naše stránky nebo server (či servery), na němž se nachází, neobsahují viry.

Neneseme odpovědnost za stránky, na které odkazujeme

Pokud naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Takové odkazy by neměly být vykládány tak, že tyto propojené webové stránky nebo informace, které na nich můžete získat, schvalujeme.

Nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů nemáme žádnou kontrolu a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za jejich dostupnost, že neschvalujeme obsažený obsah ani neneseme odpovědnost za jakýkoli obsah, produkty, služby nebo další materiály, které jsou na nich obsaženy nebo které jsou na nich k dispozici, nebo jakékoli škody nebo ztráty, které vám mohou vzniknout v souvislosti s jejich použitím.

Obsah vytvořený uživateli jsme neschválili

Tyto webové stránky mohou obsahovat informace a materiály nahrané ostatními uživateli stránek, včetně nástěnek a chatovacích místností. Tyto informace a materiály jsme neověřili ani neschválili. Názory vyjádřené ostatními uživateli na našich stránkách nepředstavují naše názory nebo hodnoty.

Chcete-li podat stížnost na informace a materiály nahrané jinými uživateli, kontaktujte nás na adrese společnosti.

Naše odpovědnost za ztráty nebo škody, které jste utrpěli

Jste-li spotřebitel nebo obchodní uživatel:

 • Nevylučujeme ani neomezujeme odpovědnost vůči vám v případech, kdy by to bylo protiprávní. Patří sem odpovědnost za úmrtí nebo újmu na zdraví způsobenou naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů a za podvod nebo podvodné uvedení v omyl.
 • Na odpovědnost vzniklou v důsledku dodávky jakýchkoli produktů se budou vztahovat různá omezení a vyloučení odpovědnosti, která budou uvedena v našich všeobecných podmínkách dodávek.

Jste-li obchodní uživatel:

 • Vylučujeme veškeré implicitně vyjádřené podmínky, záruky, prohlášení nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na naše stránky nebo jakýkoli jejich obsah.
 • Neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu, ať již se opírá o smlouvu, nedovolené jednání (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinou skutečnost, a to i v případě, že je předvídatelná, vyplývá z následujících skutečnostní nebo s nimi souvisí:
 • používání nebo nemožnost používat naše stránky; nebo
 • používání nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zobrazený na našich stránkách.
 • Především neneseme odpovědnost za:
 • ztrátu zisku, prodejů, obchodu nebo příjmu;
 • přerušení obchodní činnosti;
 • ztrátu předpokládaných úspor;
 • ztrátu obchodní příležitosti, goodwillu nebo pověsti; nebo
 • jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu.
Jste-li spotřebitel:
 • Vezměte prosím na vědomí, že naše stránky poskytujeme pouze pro domácí a soukromé použití. Souhlasíte s tím, že naše stránky nebudete využívat k jakýmkoli komerčním nebo obchodním účelům, a neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu obchodu, přerušení obchodní činnosti nebo ztrátu obchodní příležitosti.
 • Pokud vadný digitální obsah, který jsme poskytli, poškodí zařízení nebo digitální obsah, který patří vám, a bude to způsobeno tím, že jsme nezajistili přiměřenou péči a dovednosti, buď škodu opravíme, nebo vám zaplatíme náhradu škody. Nebudeme však odpovídat za škody, kterým jste mohli předejít, kdybyste se řídili naším doporučením a využili bezplatnou aktualizaci, nebo za škody, které jste způsobili tím, že jste nedodrželi pokyny k instalaci nebo minimální systémové požadavky, které jsme doporučili.
Nahrávání obsahu na naše stránky

Kdykoli využijete funkci, která umožňuje nahrát obsah na naše stránky nebo navázat kontakt s ostatními uživateli našich stránek, musíte dodržovat normy pro obsah, které jsou stanoveny v našich zásadách přijatelného používání [https://depend.cz/term-and-condition].

Zavazujete se, že jakýkoli takový příspěvek bude v souladu s těmito normami, a ponesete vůči nám odpovědnost a odškodníte nás za jakékoliv porušení této záruky. To znamená, že ponesete odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození, které utrpíme v důsledku vašeho porušení záruky.

Jakýkoli obsah, který nahrajete na naše stránky, bude považován za nedůvěrný a nechráněný a společnost Kimberly-Clark neponese odpovědnost za jeho použití nebo zveřejnění. I nadále budete mít všechna vlastnická práva na váš obsah, ale musíte nám poskytnout omezenou licenci na používání, ukládání a kopírování tohoto obsahu a jeho distribuci a zpřístupnění třetím stranám. Práva, která nám udělujete, jsou popsána v části Práva, která nám udělujete k používání materiálů, které nahráváte.

Máme také právo poskytnout informaci o vaší totožnosti třetí osobě, která bude tvrdit, že jakýkoli obsah zveřejněný nebo nahraný na našich stránkách představuje porušení jejího práva duševního vlastnictví nebo práva na ochranu soukromí.

Máme právo odstranit veškeré příspěvky, které na našich stránkách vytvoříte, pokud podle našeho názoru nesplňují normy pro obsah stanovené v našich zásadách přijatelného používání [https://depend.cz/term-and-condition].

Za zabezpečení a zálohování svého obsahu nesete plnou odpovědnost vy.

Práva, která nám udělujete k používání materiálů, které nahrávátePráva, která nám udělujete k používání materiálů, které nahráváte

Když na našich stránkách nahrajete nebo zveřejníte obsah nebo obsah pošlete elektronickou poštou, udělujete nám následující práva a zříkáte se práv na používání tohoto obsahu:

 • Výhradní trvalá licence k užívání takového obsahu k jakémukoli účelu, komerčnímu nebo jinému, bez nároku na odměnu a v jakémkoli médiu v jakékoli jurisdikci, a to celého obsahu, nebo jeho části, včetně změn nebo úprav, které nemění podstatný charakter obsahu nebo neodstraňují nebo neupravují stížnosti na naše produkty.
 • Také se v náš prospěch vzdáváte veškerých morálních práv (nebo práv podobné povahy), která nyní vlastníte, používáte nebo byste mohli kdykoli vlastnit nebo používat po celém světě.
Neneseme odpovědnost za viry a nesmíte je vkládat na naše stránky

Nezaručujeme, že naše stránky budou bezpečné nebo nebudou obsahovat chyby či viry.

Nesete odpovědnost za konfiguraci informačních technologií, počítačových programů a platformy pro přístup na naše stránky. Měli byste používat svůj vlastní antivirový software.

S našimi stránkami nesmíte nesprávně zacházet vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technologicky závadný. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup na naše stránky, server, na kterém jsou naše stránky uloženy, nebo jakýkoli server, počítač nebo databázi připojenou k našim stránkám.

Naše stránky nesmíte napadat prostřednictvím útoku typu odmítnutí služby (denial-of-service) nebo distribuovaného útoku typu odmítnutí služby. Nedodržením tohoto ustanovení byste spáchali trestný čin podle zákona o zneužívání počítačů z roku 1990 nebo odpovídajících právních předpisů. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme spolupracovat s těmito orgány tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení s okamžitou platností zaniká vaše právo používat naše stránky.

Pravidla odkazování na naše stránky

Můžete odkazovat na naši domovskou stránku, pokud tak učiníte řádným a legálním způsobem a pokud tak nepoškodíte nebo nezneužijete naši pověst.

Nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu spojení, schválení nebo potvrzení z naší strany, které neexistuje.

Odkaz na naše stránky nesmíte vytvořit na žádné webové stránce, kterou nevlastníte.

Naše stránky nesmí být vloženy v rámu na žádných jiných stránkách ani nesmíte vytvořit odkaz na jinou část našich stránek, než je domovská stránka.

Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění odvolat souhlas s odkazem.

Webová stránka, na které na naše stránky odkazujete, musí ve všech ohledech vyhovovat normám pro obsah stanoveným v našich zásadách přijatelného používání [https://depend.cz/term-and-condition].

Pokud si přejete vytvořit odkaz nebo využít obsah na našich stránkách jiným způsobem, než je uvedeno výše, kontaktujte nás pomocí našeho online formuláře na adrese [https://depend.cz/kontakt/sidlo-spolecnosti].

NašeZákony které země se vztahují na jakékoli spory?

Jste-li spotřebitelem, vezměte prosím na vědomí, že tyto podmínky používání, jejich předmět a jejich sestavení se řídí anglickým právem. Souhlasíte a i my souhlasíme, že soudy Anglie a Walesu budou mít výlučnou příslušnost.

Pokud jste obchodní společnost, tyto podmínky použití, jejich předmět a jejich sestavení (a případné mimosmluvní spory nebo nároky) se řídí anglickým právem. Souhlasíme, že výlučnou příslušnost budou mít soudy Anglie a Walesu.

Nevyžádané nápady

Společnost Kimberly-Clark se těší na vaše připomínky a rádi zodpovíme vaše dotazy o našich produktech a naší společnosti. Nicméně nevyhledáváme ani nepřijímáme nevyžádané nápady, návrhy nebo materiály týkající se vývoje, navrhování, výroby nebo marketingu našich produktů.

Doufáme, že dodržováním této zásady se vyvarujeme následným nedorozuměním s veřejností, která zašle připomínky nebo nápady týkající se produktů nebo konceptů vyvinutých zaměstnanci společnosti Kimberly-Clark. Pokud byste byli přijati do pracovního poměru u společnosti Kimberly-Clark, žádný z materiálů poskytovaných na těchto stránkách nepředstavuje nebo by neměl být považován za pracovní smlouvu nebo její část.

Naše ochranné známky jsou registrovány

Veškeré názvy, loga a ochranné známky používané na těchto stránkách jsou vlastnictvím společnosti Kimberly-Clark nebo byly použity na základě povolení. Bez našeho výslovného písemného souhlasu je nesmíte používat, pokud nejsou součástí materiálu, který používáte na základě povolení podle výše uvedených podmínek.